top of page

Rada školské právnické osoby

Kotva 1

Členové rady školské právnické osoby Základní školy Lokahi mají několik základních povinností, které jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., §132 a vnitřními předpisy školy.

Některé z těchto povinností jsou:
 

·        Přispívat k rozvoji školy - členové rady by měli přispívat k plánování a realizaci akcí, které přispívají k rozvoji školy a 

         zlepšování kvality vzdělávání.

·        Kontrola hospodaření - členové rady mají povinnost kontrolovat hospodaření školy a zajistit, aby byly finanční

         prostředky využívány účelně a hospodárně.

·        Schvalování dokumentů - členové rady by měli schvalovat důležité dokumenty jako školní řád, školní vzdělávací

         program, rozpočet školy apod.

·        Spolupráce s ředitelem - členové rady by měli spolupracovat s ředitelem školy a přispívat k řízení školy.

·        Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

·        Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, může zasedání

         rady svolat i jiný člen rady.

·        Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické

         osoby; výši odměny stanoví zřizovatel.

·        Zastupování zájmů školy - členové rady by měli zastupovat zájmy školy a snažit se prosazovat potřeby a zájmy žáků a

         pedagogických pracovníků.

·        Řešení konfliktů - členové rady by měli řešit případné konflikty v rámci školy a snažit se najít řešení, které je v

         souladu se zájmy školy a žáků.

·        Zajištění transparentnosti - členové rady by měli zajistit transparentnost své práce a informovat veřejnost o svých

         činnostech a rozhodnutích.


Rada školské právnické osoby ZŠ Lokahi sestává ze tří členů. Všichni členové školské právnické osoby byli zvoleni zřizovatelem, spolkem Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání. Funkční období člena rady je 5 let.

Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v základním pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.

Od členů očekáváme soulad se současnými východisky a hodnotami školy Lokahi, základní orientaci v hospodaření firem či právnických osob, schopnost formulovat, prosazovat a realizovat dlouhodobé vize školy.

bottom of page